اعزام تجهیزات این گروه به کارگاههای متقاضی همراه با
تعهدات نصب و راه اندازی
سرویس کاری و تعمیرات احتمالی
در حداقل زمان ممکن
بدون محدودیت زمانی
به شکلی که رضایت کامل کارفرما را به همراه داشته باشد